Home
BRF Stockholmsblick

Trivselregler

1 Så fungerar en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Ofta menar man med ”bostadsrätt” den egna lägenheten. Men när du köper en bostadsrätt köper du varken en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet, endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i Brf Stockholmsblick äger tillsammans hela fastigheten: lägenheterna, de gemensamma utrymmena och trädgården.

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på årsstämman med uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. Styrelsen kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar kräver beslut av stämman.

Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Direkt inflytande över föreningens verksamhet utövas på föreningens årsstämma. Det bästa sättet att påverka är att delta på stämman och att kandidera till de poster som finns.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter styrs av Bostadsrättslagen, föreningens stadgar samt särskilda ordningsföreskrifter. Se stadgarna för Brf Stockholmsblick i bopärmen för mer information om de regler som gäller just vår bostadsrättsförening. Styrelsen för Brf Stockholmsblick har därutöver tagit fram dessa trivsel- och förhållningsregler för att vi ska bevara en god grannsämja och en trevlig miljö i och kring vårt hus.

När du köper en bostadsrätt ansöker du först om medlemskap i bostadsrättsföreningen. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats av styrelsen. En medlem har rätt att göra vissa ändringar i sin lägenhet, men måste innan detta sker informera styrelsen om vad som ska ändras och hur. Vid avsevärda förändringar krävs styrelsens medgivande.

En bostadsrättshavare som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat sin bostadsrätt. Detta innebär att bostadsrättshavaren upphör att vara medlem i föreningen och måste flytta från lägenheten.

2 Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Som medlem är du enligt lag och stadgar skyldig att vårda din lägenhet, ditt förråd samt föreningens gemensamma utrymmen och utvändiga ytor.

Du ansvarar också för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. Se stadgarna och kontakta styrelsen för att få särskilda föreskrifter och information om vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning.

Brf Stockholmsblick ska ha en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att åstadkomma det måste vi alla visa hänsyn för varandra och respektera föreningens regler. Nedsmutsning eller skadegörelse kan medföra att månadsavgiften höjs. Styrelsen har rätt att kräva ersättning av ansvarig lägenhetsinnehavare.

2.1 Säkerhet

På de allmänna gemensamma ytorna får inga privata tillhörigheter placeras. Detta innebär att inga dörrmattor, sopor eller andra föremål får ställas i trapphus, våningsplan förrådsgångar eller andra gemensamma ytor.

För cyklar och barnvagnar har föreningen särskilda förvaringsutrymmen på markplan. Att föreningens gemensamma ytor hålls fria är särskilt viktigt ur brandskydds- och utrymningssynpunkt men också för att städningen ska fungera.

För att förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten håller vi dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta. Lämna inte heller ut dörrkoden till obekanta.

2.2 Rökförbud

I samtliga invändiga utrymmen råder rökförbud samt direkt utanför entrén, där vi har friskluftsintag. Om du röker på balkongen, ta hänsyn till grannar som eventuellt kan störas av detta. Undvik att röken tränger in till grannen via fönster och ventiler. Tänk på att det är vanligt med allergi och överkänslighet. Undvik att kasta fimpar på vårt område med hänsyn till miljön samt barnen.

Tillägg: Aska inte ut från balkongen!

2.3 Störningar

Medlemmarna ska visa varandra hänsyn och undvika att störa med oljud eller otrevligt bemötande. Tänk på att ditt golv är en grannes tak och att du delar väggar med dina grannar. Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet men är särskilt viktig på natten. Klockan 22-07 ska ljudnivån vara så låg att grannarna inte hör.

Informera dina grannar i god tid före fester eller andra aktiviteter som kan störa, till exempel med en lapp på anslagstavlan. Om du störs av en granne, ring på och be dem dämpa sig. Om du har pratat med dem och det inte hjälper eller om det upprepas, lämna ditt klagomål till styrelsen i brevlådan eller via e-post. Beskriv: Vad som har hänt – Vilken lägenhet – Vem du har pratat med.

Lekande barn på gården och att barn hörs är naturligt, men om det låter så mycket att det stör, säg till barnen eller deras föräldrar.

2.4 Husdjur

Du får gärna ha husdjur, så länge de inte stör eller förorenar. Med tanke på allergiker och rädsla för djur får dessa inte vistas lösa i området eller rastas på föreningens tomt.

Tillägg: Borsta inte husdjuret på balkongen och låt inte håret ligga kvar på balkongen så att det kan blåsa ned till din granne!

2.5 Uppsättning av paraboler, markiser, m.m.

Parabolantenner större än en kvadratmeter, markiser och inglasning av balkong kräver bygglov. All uppsättning ska dock godkännas först av styrelsen, så kontakta styrelsen med dina önskemål.

Föreningsstämman beslutade att tillåta solskydd såsom parasoller, persienner eller andra lösningar. Det viktiga är att dessa endast får utnyttjas när någon är på balkongen. Persienner ska dras upp, parasoller ska vikas ihop, gardiner ska fästas upp och dras åt ordentligt så att de inte skymmer utsikten för grannarna när man inte är på balkongen. Det betyder att man inte får sätta upp fasta solskydd som inte går att reglera.

Blomlådor placeras på balkongräckets insida.

2.6 Grillning, mattpiskning, m.m.

Endast grillning med liten elgrill är tillåten på balkong och uteplats. Det finns en kommunal grillplats på andra sidan parkstråket fritt att använda. Föreningens egen grill finns att hämta i källarförrådet och kan användas på gården, men var noga med att ställa den långt ifrån och så att os inte går mot huset. Övervaka den noggrant och självklart så rengör du den efter användning.

Piskning eller skakning av mattor sker på gården, inte från balkongen.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. Inte heller får du kasta något från ditt fönster eller balkong – det inbegriper smällare, uppskjutna raketer och annan pyroteknik.

Tillägg: Inga matkartonger, toalettpapper etc (dvs ingenting) får kastas ut från balkong eller fönster!

2.7 Garage-och parkeringsplatser, fordonstvätt

Garage- och parkeringsplatser får endast användas enligt hyresavtalet. Parkering längs vägen fram till huset eller på vändzonen är inte tillåten och bötesbeläggs. Längs Nybohovsbacken kan du däremot parkera, uppmärksamma gatans skyltar och regler.

För besöksparkeringen vid entrén krävs att föreningens P-tillstånd samt P-skiva läggs väl synlig i fordonets framruta. Tiden begränsas till max 6 timmar för besökande och max 1 timme för boende. Detta betyder att efter uppnådd begränsningstid på den fria parkeringen måste bilen flyttas, överträdelse kan bötesbeläggas.

Det är inte tillåtet att tvätta fordon med föreningens vatten med hänsyn till miljön.

2.8 Tvättstugan

När du använder den gemensamma tvättstugan, följ anvisningarna där. Vi har två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och en mangel. Om någon maskin går sönder, meddela felanmälansansvarig och häng upp skylten ”Felanmäld”, så att andra vet att felet är anmält.

Tvättstugan får användas kl. 07-22 alla dagar. Bokning sker med ett personligt lås på tavlan i tvättstugan. Om bokad tid inte utnyttjas inom 30 minuter efter utsatt starttid och ingen lapp om senare ankomst har satts upp avbokas den automatiskt.

Endast boende i huset får använda vår gemensamma tvättstuga. Låt därför inte någon som inte bor i huset använda tvättstugan och tvätta inte heller utomståendes tvätt. Städföretaget har inte uppdrag att städa i tvättstugan, så se till att du städar och gör snyggt vid avslutad tid.

2.9 Avfallshantering

All sophantering sker i vår sopstuga så kallad Återvinningsrum. Här finns anslag som talar om vad som ska kastas i vilka kärl. Genom att följa föreskrifterna bidrar du till att sänka föreningens kostnader och gör det möjligt för oss att leva upp till målet om ett miljövänligt boende.

Det är främst volymen på soporna som avgör kostnaderna för hämtning. Därför bör vi hjälpas åt att packa soporna effektivt och bara kasta tillåtna föremål. Att till exempel platta till kartonger minskar kostnaderna rejält.

Hämtning av något som vi inte har avtal för medför stora kostnader.

I soprummet finns det för närvarande separata kärl för:

  • hushållsavfall
  • matavfall
  • wellpapp
  • metallförpackningar
  • hårda och mjuka plastförpackningar
  • färgat och ofärgat glas (för livsmedel, ej prydnadsglas eller liknande)
  • papper till återvinning (tidningar, broschyrer och kataloger, utan plast, ej kuvert)
  • glödlampor och lågenergilampor
  • batterier

I kärlen för hushållsavfall får inga vassa, tunga eller skrymmande föremål, grovsopor, byggavfall, återvinningsbart eller miljöfarligt avfall kastas. Soppåsar ska vara väl knutna och torra.

Vi har ingen insamling av grovsopor, elektronikskrot eller miljöfarligt avfall. Det måste du själv ta hand om och forsla bort. Allt övrigt avfall som vi inte har särskilda kärl för ska lämnas på återvinningscentraler, för mer information se: http://www.stockholm.se/avc.

Tänk också på att många hjälporganisationer (såsom Myrorna och Stadsmissionen) både tar emot och i vissa fall även hämtar bland annat kläder, möbler osv. Begagnade kläder och hemtextilier tas även emot kostnadsfritt hos ett flertal butikskedjor.

Tillägg: Det är inte OK att fylla en kasse med tidningar och kartong (ovikt kartong dessutom) och slänga det i tidningsåtervinningen eller kartongåtervinningen! Sortera!

2.10 Toalett (Tillägg)

Det enda som får spolas ned i toaletten är kiss, bajs, toalettpapper och vatten. Spola aldrig ned något annat – det kan fastna i avloppet!

Tamponger, trosskydd, tops och liknande fastnar på olika ställen och kan orsaka driftstopp, och som följd kan avloppsvattnet passera till reningsverket helt orenat. Kemikalier, målarfärg och mediciner får aldrig spolas ned – de passerar reningsverket och förgiftar sjöar och vattendrag. Giftiga ämnen som kan skada naturen får aldrig hällas ut i toaletter, handfat, golv- eller rännstensbrunnar.

Reglerna är fastställda av styrelsen för Brf Stockholmsblick 2009-2014.

Samtliga tillägg är gjorda av styrelsen 2015-09-02

2018-04-18